Giáo trình, tài liệu sử dụng tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC
 

Số: 167/BC-NNTH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

            Điện Biên, ngày 28 tháng 7 năm 2020
 
BÁO CÁO
V/v sử dụng chương trình, tài liệu dạy học trong việc đào tạo, bồi dưỡng
ngoại ngữ, tin học và tiếng dân tộc thiểu số tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 
         Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
         Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
         Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học báo cáo các giáo trình, tài liệu dạy học đang được sử dụng cho các lớp tại Trung tâm và tại các đơn vị liên kết trong thời gian tới như sau:
         1. Ngoại ngữ
         1.1. Tiếng Anh dạy tại Trung tâm
         - Đối tượng là trẻ mầm non 3 đến 6 tuổi: Sử dụng bộ giáo trình Touch English - Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vietkindertech. Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
         - Đối tượng là học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5: Sử dụng bộ giáo trình i-Learn Smart Start 1, 2, 3, 4, 5 - Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
         - Đối tượng là học sinh lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Sử dụng bộ giáo trình Solutions Grade 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Công ty cổ phần giáo dục Đại Trường Phát. Thực hiện 60 giờ/giáo trình;
         - Đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên...: Sử dụng bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp New English File (Elememtary, Pre-intermediate, Intermediate). Thực hiện 270 tiết/giáo trình.
         1.2. Tiếng Anh dạy tại các trường liên kết
         - Đối tượng là học sinh mầm non 3 đến 5 tuổi: Sử dụng chương trình thí điểm “Explore English” quyển 1, 2, 3 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cho phép thực hiện Chương trình thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh tại trường Mầm non Rainbow, thành phố Điện Biên Phủ theo Quyết định số 387/QĐ-SGDĐT ngày 18/5/2016. Thực hiện 70 tiết/giáo trình;
         - Đối tượng là học sinh lớp 1: Sử dụng bộ giáo trình English Discover 1 - Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội. Thực hiện 70 tiết/giáo trình;
         - Đối tượng là học sinh lớp 2: Sử dụng bộ giáo trình Oxford Phonics 2 - Nhà xuất bản Oxford University Press. Thực hiện 70 tiết/giáo trình.
         1.3. Tiếng Lào
         Thực hiện chương trình đào tạo từ 400 đến 600 tiết (tùy yêu cầu thực tế của mỗi lớp học và đơn vị liên kết khác nhau) do trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xây dựng, giáo trình được biên soạn chi tiết trên cơ sở đảm bảo chương trình khung dạy ngoại ngữ tiếng Lào.
         2. Tin học
         Giáo trình Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản gồm 06 mô đun do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học biên soạn theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
         - Chương trình đào tạo, thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện 120 tiết.
         - Chương trình bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện 60 tiết.
         3. Tiếng dân tộc thiểu số
         - Sử dụng bộ tài liệu tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Mông, tiếng Thái) đào tạo cán bộ, công chức trong tỉnh đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kèm theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 22/6/2010.
         Thực hiện từ 350 đến 600 tiết (tùy yêu cầu thực tế của mỗi lớp học và đơn vị liên kết khác nhau) do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xây dựng trên cơ sở đảm bảo chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số ban hành kèm theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tế của địa phương; Quyết định số 44/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình dạy tiếng mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.
         - Sử dụng bộ tài liệu tiếng Mông Quốc tế do Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên cung cấp. Thực hiện 250 tiết tiếng Mông Quốc tế.
         Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học báo cáo việc sử dụng các chương trình, tài liệu dạy học ngoại ngữ, tin học và tiếng dân tộc thiểu số như trên để Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn./.
         Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- Lưu CM, VT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
                     


Thực hiện theo quy định, Trung tâm đã lập các Báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo số 449/BC-NNTH ngày 06/12/2018; 09/BC-NNTH ngày 09/01/2019; 139/BC-NNTH ngày 31/5/2019.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây