Giáo trình, tài liệu sử dụng tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC
 

Số: 449/BC-NNTH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       Điện Biên, ngày 06 tháng 12 năm 2018
 
BÁO CÁO
V/v sử dụng chương trình, tài liệu dạy học trong việc đào tạo, bồi dưỡng
ngoại ngữ, tin học và tiếng dân tộc thiểu số tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 
 
         Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
         Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học báo cáo các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại Trung tâm chi tiết như sau:
         1. Ngoại ngữ
         1.1. Tiếng Anh dạy tại Trung tâm
         - Đối tượng là học sinh mầm non: Sử dụng bộ giáo trình My Little Island 1, 2, 3; Thực hiện 75 tiết/cuốn giáo trình (có phân phối chương trình kèm theo);
         - Đối tượng là học sinh lớp 1, 2: Sử dụng bộ giáo trình Oxford Phonics World 1, 2; bộ giáo trình Round up 1, 2 và bộ giáo trình First Friends 1, 2. Thực hiện 75 tiết/cuốn giáo trình (có phân phối chương trình kèm theo);
         - Đối tượng là học sinh lớp 3, 4, 5: Sử dụng bộ giáo trình Oxford Phonics World 3, 4, 5; bộ giáo trình Fun for Starters, Fun for Movers, Fun for Flyers; bộ giáo trình Round up 3, 4, 5 và bộ giáo trình Family and Friends 3, 4, 5. Thực hiện 75 tiết/cuốn giáo trình (có phân phối chương trình kèm theo);
         - Đối tượng là học sinh lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Sử dụng bộ giáo trình Solutions Grade 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thực hiện 90 tiết/cuốn giáo trình (có phân phối chương trình kèm theo);
         - Đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên...: Sử dụng bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp New English File (Elememtary, Pre-intermediate, Intermediate). Thực hiện 270 tiết/cuốn giáo trình (có phân phối chương trình kèm theo).
         1.2. Tiếng Anh dạy tại các đơn vị liên kết
         - Đối tượng là học sinh mầm non 3-5 tuổi: Sử dụng chương trình thí điểm “Explore English” quyển 1, 2, 3 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cho phép thực hiện Chương trình thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh tại trường Mầm non Rainbow, thành phố Điện Biên Phủ theo Quyết định số 387/QĐ-SGDĐT ngày 18/5/2016. Thực hiện 70 tiết/cuốn giáo trình;
         - Đối tượng là học sinh lớp 1, 2: Sử dụng bộ giáo trình Oxford Phonics World 1, 2. Thực hiện 70 tiết/cuốn giáo trình (có phân phối chương trình kèm theo).
         1.3. Tiếng Lào
         Thực hiện chương trình đào tạo từ 400 đến 600 tiết (tùy yêu cầu thực tế của lớp học, có phân phối chương trình kèm theo) do trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xây dựng, giáo trình được biên soạn chi tiết trên cơ sở đảm bảo chương trình khung dạy ngoại ngữ tiếng Lào.
         2. Tin học
         Giáo trình Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản gồm 06 mô đun do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học biên soạn theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
         - Chương trình đào tạo, thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện 120 tiết (có phân phối chương trình kèm theo).
         - Chương trình bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện 60 tiết (có phân phối chương trình kèm theo).
         3. Tiếng dân tộc thiểu số
         - Sử dụng bộ tài liệu tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Mông, tiếng Thái) đào tạo cán bộ, công chức trong tỉnh đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kèm theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 22/6/2010.
         Thực hiện từ 350 đến 600 tiết (tùy yêu cầu thực tế của lớp học, có phân phối chương trình kèm theo) do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xây dựng trên cơ sở đảm bảo chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số ban hành kèm theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tế của địa phương; Quyết định số 44/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình dạy tiếng mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.
         - Sử dụng bộ tài liệu tiếng Mông Quốc tế do Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên cung cấp. Thực hiện 250 tiết tiếng Mông Quốc tế (có phân phối chương trình kèm theo).
         Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học báo cáo việc sử dụng các chương trình, tài liệu dạy học ngoại ngữ, tin học và tiếng dân tộc thiểu số tại Trung tâm để Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn./.
         Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu CM, VT.
GIÁM ĐỐC
 


Phạm Thúy
                     
 
         Ngoài các bộ giáo trình trên, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh các lớp tiếng Anh mầm non, tiểu học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Trung tâm tiếp tục lựa chọn và đưa vào sử dụng bổ sung bộ giáo trình Everybody Up-Starter và Everybody Up 1-4 trong việc đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh. Thực hiện 75 tiết/cuốn giáo trình (Theo Báo cáo số 09/BC-NNTH gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên ngày 09/01/2019).
         Trung tâm tiếp tục lựa chọn và đưa vào sử dụng bổ sung bộ giáo trình Touch English trong việc đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Anh cho học sinh mầm non và sử dụng bổ sung bộ giáo trình E - Smart English trong việc đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Thực hiện 80 giờ/khóa học (Theo Báo cáo số 139/BC-NNTH gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên ngày 31/5/2019).

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây