Giáo trình, tài liệu sử dụng tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 Số: 167/BC-NNTH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Điện Biên, ngày 28 tháng 7 năm 2020
 
BÁO CÁO
V/v sử dụng chương trình, tài liệu dạy học trong việc đào tạo, bồi dưỡng
Tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 
Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học báo cáo các giáo trình, tài liệu Tiếng Anh đang được sử dụng dạy học cho các lớp tại Trung tâm và tại các đơn vị liên kết trong thời gian tới như sau:
1. Tiếng Anh dạy tại Trung tâm
- Đối tượng là trẻ Mầm non 3 đến 6 tuổi: Sử dụng bộ giáo trình Touch English - Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vietkindertech. Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
- Đối tượng là học sinh tiểu học:
+ Học sinh lớp 1, 2: Sử dụng bộ giáo trình Letter and sound – the alphabet 1,2,3,4; + Reader 1,2,3,4,5,6; Phonics 2 - Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vietkindertech. Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
+ Học sinh lớp 3, 4, 5: Sử dụng bộ giáo Phonics 3,4,5; Phonics reader 3,4,5 - Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vietkindertech. Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
Ngoài bộ giáo trình trên, Trung tâm kết hợp đưa vào sử dụng bộ giáo trình i-Learn Smart Start 1, 2, 3, 4, 5 - Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
- Đối tượng là học sinh phổ thông (lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12): Sử dụng bộ giáo trình Solutions Grade 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Công ty cổ phần giáo dục Đại Trường Phát. Thực hiện 60 giờ/giáo trình;
- Đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên...: Sử dụng bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp New English File (Elememtary, Pre-intermediate, Intermediate). Thực hiện 270 tiết/giáo trình.
2. Tiếng Anh dạy tại các trường liên kết
- Đối tượng là học sinh mầm non 3 đến 5 tuổi: Sử dụng chương trình thí điểm “Explore English” quyển 1, 2, 3 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cho phép thực hiện Chương trình thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh tại trường Mầm non Rainbow, thành phố Điện Biên Phủ theo Quyết định số 387/QĐ-SGDĐT ngày 18/5/2016. Thực hiện 70 tiết/giáo trình;
- Đối tượng là học sinh lớp 1: Sử dụng bộ giáo trình English Discover 1 - Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội. Thực hiện 70 tiết/giáo trình;
- Đối tượng là học sinh lớp 2: Sử dụng bộ giáo trình Oxford Phonics 2 - Nhà xuất bản Oxford University Press. Thực hiện 70 tiết/giáo trình.
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học báo cáo việc sử dụng các chương trình, tài liệu dạy học môn Tiếng Anh như trên để Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn./.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- Lưu CM, VT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
Thực hiện theo quy định, Trung tâm đã lập các Báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo số 449/BC-NNTH ngày 06/12/2018; 09/BC-NNTH ngày 09/01/2019; 139/BC-NNTH ngày 31/5/2019.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây