Truyện thơ KHUN LÚ- NÁNG ỦA - Phần 1 - Sầm Văn Bình thực hiện bản phiên âm theo tiếng Thái Nghệ An

Thứ tư - 22/04/2015 20:58

Truyện thơ KHUN LÚ- NÁNG ỦA - Phần 1 - Sầm Văn Bình thực hiện bản phiên âm theo tiếng Thái Nghệ An

Truyện thơ KHUN LÚ- NÁNG ỦA - Phần 1 - Sầm Văn Bình thực hiện bản phiên âm theo tiếng Thái Nghệ An
            Bắt nị nau điểu quạnh lón khiển xán cào
            Tan cài thoi nẻ vạu chiềm còn mứa láng
            Cha quám vạu thẩng táy pảng còn.
                               
            Má chằng nẻ thẩng hoáng thiển nửa tành lá chù pái mướng phạ
05.        Ẳn hành chau phèn pựn Thẻn Chằng thể đả
            Tàn cò bủn mí xỉnh lực nhính hiếng na
            Liến chằng đặt xờ la òn nọi náng Piền cong pánh
            Đủ đỉ piêng luống cón bỉn hài
            Náng cò hưn nhờ ma xíp xì xỏn xảo
10.        Cứ dương hoa đảo khảy hừa hướng đảnh mờ
            Hiệc và chỏn kèn nau lịch xự chỉnh bo pầng chở náng ná
            Cuổng kính thông chù luống khôn ngò
            Mỉu tái keo nghế đở mí kèm phớ lế
            Ẳn và thẻn chặc la xù xổm cù hiếng pển nau
15.        Hạc và phít phẹp phạ cuổng lột lới xớ
            Thẻn Chằng chăn hả keo má thảm thoi thì
            Ẳn tì náng Piền nọi pánh keo òn điểu pò hới
            Điểu nị pò chặc xai mứng pảy lưởng dản dết cốn đỏm chau
            Đay khuộp khau xổm phạ thẩng tì xáo xảm
20.        Thẩng vến chảo nhá lón xai hẹn xắng đé
            Miện cào lẹo náng keo làu hản
            Ởn tò phủn chả liệng uổn nhính hưn nhờ
            Pò chặc hơ tổn nọi lống lùm mướng cảng
            Dết cốn năng lưởng dản áu tiêng còn nớ
25.        Má chằng nẻ họt chặn phuýa nhờ Chiếng Lý nừng đủ
            Bủn mí xang đả mướng pùn tành
            Nau xành xang tòn pựn táy vay xuôi xỉn
            Nhỉn an đỉ nằng mướng thẩng thau
            Liến chằng bủn chuộp chau òn nọi mí lực xỏng nhính
30.        Mấn lình piêng bủa khảy cà còng
            Liến chằng đặt xờ hơ pì chặn hiệc chừ Cắm Xổm
            Nhắng tò tổn khản nọi náng điểu nọng ọc
            Pò chằng đặt xờ hơ chừ nọi hiệc chừ Ngấn Liếng và ná
            Xỏng thì đỉ khản cầng cắm xẻn lạn
35.        Nắc nòm nựa mồng na chằng khảy
            Bả tảy tạo tấng náng yểu tiệc
            Liệng nhờ ma xíp xì xỏn xảo
            Phuýa chằng pẳn hướn quang hỏ ngám hơ dù
            Xỏng òn chau pì nọng xổm xành nớ hỏ
40.        Tè nặn Cắm Xổm pển pì kính màng ươi
            Liến chằng ne niểu nọng ỉn bọc nớ xuổn
            Chứa cẳn tiếu xù xuổn nhàng chưới hỏm hau
            Ìn bọc mạy hổm xưa ùn ải
            Bắt nừng cải múa xuôn xù hé ngảu họn
45.        Phắng nhỉn tò tục xình họng hả cù xiểng vón
            Phò hển tò ná hón xủng cài cới lình quang
            Tục xình xoi bọc mạy hổm xau đồn lưởng
            Thuồng tảm thuồng hồng khạ xía can
            Phắng nhỉn tò phạ phẹt phe đằng họng phổn lằng nóng đảnh
50.        Ẳn tì cong pánh nọi tấng xỏng keo òn nặn ná
            Liến chằng lá chạc hong hạt hạn lống ạp nớ xống
            Thẩng đỏn xái chường cẳn lột khoánh kẻm nựa
            Keo nạt nọi lống ạp nưới phóng
            Xỏng náng chươi vật vá lói ìn
55.        Mừa nặn phạ phẹt xâm hển nọi keo òn tấng xỏng
            Lình hển tò mồng ngám na có tiển xở xòng
            Xỏng òn xoi bọc mạy xuôi còng cứ lảu pún há
            Tè nặn Hoáng Thiển liến tành đả lực kính lống hơ
            Hơ cò hau xù hong cuổng nựa pển lực tổn kính xàu nớ
60.        Tè và hơ lống pảy nhá lón lứm hẹn xắng đé
            Mừa nặn Thẻn bản hơ lực nọi chau òn cong pánh
            Thẩng xáo xảm cất má nhá dăng.
                               
            Miện cào lẹo phạ làu la lống
            Tiếu thẩng tau hím xống nớ tà
65.        Náng chằng bủa pển mạc đừa nọi hưởng hèm xúc đảnh
            Ái hỏm hương kìn múi má hạu
            Hỏm tùa cau thẩng hành hím xống
            Mừa nặn cong pánh nọi tấng xỏng ngảu hùi
            Đẹt hường họn hổm xon hừa lảy
70.        Xàu chằng chứa cẳn pảy ạp xỉ xàng vuốn xía họn
            Xỏng òn chau pì nọng lồng pày lá pảy
            Xẻn tảy hển phò diểu vình vón đỏm năng
            Xỏng thì đỉ tau đỏn xái xáu hùi
            Nhỉn tò múi hỏm hạu ải kìn kẻm xống
75.        Tè nặn Cắm Xổm mòn phờ hển lắm lình điểu tha
            Náng chằng nguộc tào na thảm nọng chau òn náng điểu
            Mứng cò nhỉn ải xắng pặt má hỏm hạu bo lế
            Mừa nặn nọng tọp thoi hản pì Cắm Xổm
            Cú cò nhỉn ải hỏm bọc xắng pặt lống má hau pì hới
80.        Mừa nặn chau pì nọng đẩn xào tìm hả
            Liến chằng váng khoánh bảng lột lống pổng vạy
            Keo òn nọi lống ạp đỏm phóng
            Xỏng náng lin vắng luổng lói ạp
            Cộp nừng mạc đừa nọi hưởng hèm xúc đảnh
85.        Ải hỏm lảy lòng lống thẩng na
            Xỏng náng ton tắm áu bải khằm
            Tổn ùn ươi thảm nọng háu chau pọc kín bo lế
            Tè nặn Ngấn Liếng nọi hản quám chau pì
            Ẳn nị hỏng đạc tẹ ải kìn hỏm huối
90.        Háu cò áu mứa thải vay phuýa luổng chau pò và hứ
            Nọng cào lẹo pì nhum nhười hổ
            Háu chặc áu mứa thải pò kính hổ na háu ná
            Tè nặn chau nạt nọi chuồn ươi pọc kín
            Cắm Xổm pai phà nhánh xỏng phượng
95.        Liến nhè hơ uổn nọng Ngấn keo òn điểu
            Xiếu hiếu nọi Ngấn Liếng kín còn
            Pì chằng tau cài thoi thảm nọng keo òn pánh điểu
            Pòng và múi hoa hỏm dường xứ đỉ hại lế há
            Mừa nặn la òn keo Ngấn nọi hản pì Cắm Xổm
100.      Nhỉn tò vản mứa chở xù có lống tọng pì hới
            Tè nặn chau tỉu chọi tổn pì chốm kín
            Kín lống có xù chở tùa kính khọi khọi
            Xỏng òn chau pì nọng chuồn niệu cẳn mứa
            Thẩng tắn dẳm mè kính chỏm chau
105.      Bắt nừng hẩng nán đay xảm bưởn thuôn thàng
            Xỏng òn chau pì nọng nhỉn đạc cuổng chở
            Nớ vắn pển xình đở hạc hún ngảu tọng dương nị
            Mừa nặn nọng òn keo nạt nọi thảm pì Cắm Xổm
            Ẳn tì tổn cốn ươi pển hún cản đạc bo lế
110.      Pì tọp la bọc mạy keo òn có xải
            Há hạc pển múa xau hún ngảu đưởng đạc hặc hới
            Mừa nặn pì cánh nọng lười tan xù cẳn
            Hứ chằng nén hản pọ tấng xỏng cản đạc dến lế
            Ẳn nị keo bo hụ phủa chụ bo hển đở ná
115.      Xến xến xỏng cọt có cẳn hay
            Nẻ họt thoi chù chặn đỏm mè tổn kính
            Kính cổm nọi tấng xỏng pển khôn mè hới
            Chiềm tè mè há liệng tè nọi mí hụ xình xắng lế há
            Tấng xỏng hay khảu chở mom mò
120.      Mừa nặn mè hường hụ xỏng lực thải quám
            Pển tè hơ lống lin vắng luổng nớ tà hứ lế
            Diểu tò ngược dù nặm má cộp lóng chản bo hú
            Mừa nặn Cắm Xổm nẻ tọp quám nỏ thoi
            Chiềm tè khoi cánh nọng tiếu đuồn nớ xống
125.      Chứa cẳn lống ạp xỉ vật vá lói lin
            Hển tò mạc đừa nọi hường hem xúc đảnh
            Ái hỏm huối lình lảy xặt má chẳm xờ
            Khoi cánh nọng liến đay khằm áu mè hới
            Nhỉn tò huối huối ải kín hỏm mứa tọng
130.      Ngấn Liếng nọng náng điểu chuốn pọc
            Xiệt tò xỏng hạc đay đủ cha liến làu chốm kín mè hới
            Mừa nặn tắn dẳm tổn mè kính chỏm chau
            Vạu tọp chau đổi nọi xỏng òn quám đỉ
            Ẳn nị phủn ỉn mấn lằm nhánh cọi chanh
135.      Liến chằng hơ lực phạ lống cượt tiếm phảnh hặc hới
            Xương tò cong pánh nọi tấng xỏng pển khôn nị lẹo
            Hốn hồ mom chù mự hún căn đạc đưởng
            Ẳn tì cốn tỉm mướng dù đỉ tục pái muồn lin
            Mừa nặn Ngấn Liếng tan tếnh ngảu thảm pì
140.      Họt chạt ni háu dạc kín xắng lế há
            Cắm Xổm liến chằng hản tọp quám uổn nọng
            Há cò phờ tò đay mạc mạy má chụp kín nhóng
            Xỏng háu xằm chở điểu phỉ tành pì hới
            Pển khôn kho xắn nị háu hạc nhỉn ải pườn ná
145.      Háu cò ham mí đay xảm bưởn thuôn thàng ni lẹo
            Tiến chù mự xàu hèo liểng món
            Khón khón khoi xỏng náng đưa hùi
            Mừa nặn mè cào tan thảm òn tấng xỏng
            Pòng và nhắng xàng chanh tưởi tọng đỏm pườn tấng lải bo lế
150.      Phò hển tò na diến na cằm hẻo khặc khạy
            Xút mùng chọi mấn phò cứn lẳng
            Hẻn tò mọc dằn khạu lống tồng kẻm múa pún há
            Ẳn tì bủa cắm nọi tấng xỏng hay cườn
            Xắng và háu dù kho pòng nị pển nười tỉn mứ dến lế
155.      Húa cò mí chái đay xì bưởn nớ tọng ni lẹo
            Ìn đủ tò na mày mom xỏng òn phói lưởng nặn ná
            Bắt nừng hẩng nán đay lải bưởn mặc hành
            Xỏng òn chau pì nọng nhỉn đạc nớ chở
            Thẩng mứa nhám hoa phộng tùa mướng hỏm hau
160.      Xỏng òn chau pì nọng khảu mom bo bản
            Mừa nặn thì đỉ khản nọi tấng xỏng nẻ cào
            Tè và phạ phộc hơ chạt nị băng biền thải má mứa đở
            Pển nhính chái dường hứ mứa na
            Háu cò nhá khà hơ táng chặn xổm cù nén điểu cẳn nớ
165.      Tè và tấng xỏng khăm pển nhính pọm cù cò đỉ
            Háu cò hơ phảnh tạo pển mù đổi xỏng
            Háu chặc áu cong pánh xù xổm nhám nặn
            Háu chằng tan chù chặn đỏm òn xỏng pánh háu ná
            Tè nặn tổn cốn chau chỏm mướng pển pò
170.      Liến chằng bản khọt thoi chù chặn nẻ xù mía vẳn
            Nhánh hển phớ cầng chở huồm hiếng pển nau lực lế
            Háu cò bản khà hơ xổm xọn tiếm cù phủa mía xàu ná
            Mừa nặn tổn khản pển mè kính chỏm chau
            Tan xù tạo chỏm hạt phủa vẳn
175.      Ẳn tì Khủn Bái nặn cốn đỉ chàng dù
            Hằng bo hạy hướn dao hành xổm
            Háu chằng áu Ngấn Liếng bản khà lống pổng hơ mắn ná
            Nhắng tò tổn ùn ươi náng nạt Cắm Xổm
            Háu cò pùn đả xang pái đở xổm xành lế há
180.      Ẳn tì xỏ ạt tạo chỏm hạt Khủn Pấng nặn ná
            Háu chặc áu Cắm Xổm khà mứa pẳn hơ mắn lẹo
            Mừa nặn quám hạt lẹo phuýa chau bo xả ỳ đỉ ná
            Tè nặn Khủn Báy tạo cốn đỉ lạy khạp
            Tấng hành tạo chỏm hạt Khủn Pấng
185.      Tùm chỏm hủa bạt cắm phuýa chau
            Mừa nặn quám họt chau pì nọng nhỉn mom nhường ải lải ná
            Cò pừa nớ khuổng thải chết bưởn nớ tọng
            Xương tò pì cánh nọng nhỉn mom bò bản
            Háu cò pá tổn mứa xù phủa hạc nhỉn ải na lải ná
190.      Bắt nừng khặp kha khọi khảy má pỉ mờ
            Chiềm tè đay thải tọng pển pạch bưởn cảng ni lẹo
            Kính bảng lưởng hàm máu pển hại
            Chịp cắm tiện phảnh mè nhỉn ngảu
            Ìn đủ tò chỏm pảu nọi tấng xỏng chau òn nặn ná
195.      Bắt nừng cau thàng phạ má mèn bưởn cóng lẹo dớ
            Ảo lố tiện chốm tỏm hựn hựn
            Phủng mù chau nhà nạ chốm tành pìn pủa
            Tè nặn bủa cắm nọi tấng xỏng căn cườn
            Thẩng mừa nhám xòng chanh chỉnh phạ chớ đẹt ù lánh
200.      Náng Ngấn Liếng liến xỉnh đay náng điểu keo òn
            Na nguộc chọi đủ đay đàng chở
            Phỉ viến hơ nhính điểu phảnh mè
            Hển tò nắc nòm nựa đảnh chùm xò bỏng
            Hóng hóng na hảo phóng xớ mấn lò
205.      Mừa nặn ảo lố đay chốm lản pộn phờ
            Nặc nặc quẹn đỏm òn pánh điểu
            Ngấn Liếng pển mè kính chở hoi
            Liến chằng lặt xờ hơ chừ nọi Ua Piền cong pánh và ná
            Mừa nặn Cắm Xổm liến chằng xỉnh lực chái tổn keo
210.      Đỉ tò phạ phầng cu chòi cụm nhắng cượt chái phảnh
            Tấng hướn pọm chốm tỏm hựn hựn
            Náng chằng đặt xờ hơ chừ tạo chau òn Lú Khủn
            Hển tò kính hảo xở chùm cắm pản tem
            Na mày mọm kính xuôi đằng lảu
215.      Mần ngám piêng múa bản khảy mờ
            Xò pặp liêng pển cù đổi xỏng
            Cong pánh piêng cứ xên bau lò
            Ngấn Liếng nọng bản quám thảm pì
            Ẳn tì Lú òn keo nhọt tạo nhắng còi nau đỉ bo lế
220.      Tổn khản nhắng xù nốm chốm pon hừ bo
            Nhắng xù khau òn xọm tắng nu xày pả bo lế
            Mừa nặn Cắm Xổm hản tọp quám uổn nọng
            Ẳn tì Lú òn keo nhọt tạo nhắng còi nau đỉ hặc hới
            Nhắng bản chở xù nốm chốm pon
225.      Khau òn xọm Lú keo còi kín đỉ láy
            Lú cò nhắng bản chở chù vắn cọi cọi
            Ẳn tì cong pánh nọi có xải Ua òn háu lế
            Nhắng còi xổm xù nu hỏm hạu tấng khau xày pả bo lế
            Mừa nặn tổn khản nọng Ngấn Liếng hản pì
230.      Ẳn tì Ua òn nọi náng Piền cong pánh há ná
            Lánh ngái tiện nhắng kín tò xày
            Na mày mọm nhắng chùm đảnh đảo pì hới
            Tổn khản pển mè kính xỏng nau
            Yểu ìn keo lực nọi chau òn xỏng pánh
235.      Lánh ngái tiếu xù cẳn chù vắn chà tan.
                               
            Bắt nừng hẩng nán đay lải chiếng khau khuộp
            Thì đỉ khản nọi tấng xỏng hưn nhờ
            Ua òn nọi phảnh pì Lú Khủn
            Xỏng tổn khản cầng cắm đổi keo
240.      Òn èo in chù mự cứ đằng đổi ưởng
            Xỏng xương cẳn cọt pắn hiếng na
            Tè nặn chỏm mướng tạo liến đả pùn tành
            Chằng bành keo lực nọi mứa xành kể khoảng
            Phuýa chằng đà khủn pấng mứa xù quể tành mướng pùn pòng
245.      Nhắng tò nọng òn chau nạt nọi xổm cù bái hưởng
            Phuýa cò pùn đả mứa xù mướng kín pọm
            Mừa nặn xỏng pì nọng chằng hay xù cẳn
            Xương tò pì cánh nọng hám na bành cảy cẳn ná
            Hừ chằng váng cẳn pảy páy đổi lò cốn mướng ban dến lế
250.      Dù và đắc cạch xơ chù mự háu hạc hám cẳn
            Phờ tò lấng lấng măn đỏm cẳn nhá đạc đủ ố
            Cựt mừa nhắng lẹo háu cu cẳn dù đỉn nặn ná
            Háu cò mí ào kho lò nọi xắc tò nhớ xảo đở ná
            Xương tò Lú Khủn tạo chái điểu chau òn
255.      Táng nừng nắc nòm nựa Ua Piền cong pánh nặn ná
            Xàu cò váng lánh ngái bo kín hạc hún híu hay
            Hứ chằng đay páy nọng hám na dù điểu dương nị
            Xỏng pánh cẳn ìn yểu dường hứ háu đay cẳn lế
            Ua chằng hay xù tạo chau pì Lú Khủn
260.      Dù và xỏng háu pển hàng hám lải mự cò đỉ
            Xỏng dù căm chỉnh phạ cảy bành cốn phưởng cò đải
            Xỏng xương cẳn nhá váng xía nghìa xắng đé
            Miện cào lẹo tả làu đay chưởng
            Xốm xốm lống chùm khoánh ửn xưa
265.      Xẳn đằng xiên xắc nựa nón kè cong nảm
            Cò pừa chủng pánh Ua có xải bản xằng
            Lực chằng lục nằng vạu đỏm òn pánh điểu
            Chỏm chở ươi xỏng háu đàng cu cẳn ná
            Mừa nặn tạo cánh keo òn nọi tan bồn cháng xưởng
270.      Háu cò hẩng nán xằm chở điểu nhá đạc hặc hới
            Tè và nhắng hặc ai chỉnh tẹ nhá pảy táng đở xắng nớ
            Chớ xỏng háu bo xai tò nhớ xảo nhọi xắng ná
            Lú cò tan xù nọng tấng hay khằm hẻn
            Dù và đẻn mướng cảy chồ xáo pải mự cò đỉ
275.      Xỏng háu đay chuộp ván háu chau xuồn tải hặc hới
            Xải chở nọng pánh điểu Ua òn há hới
            Háu cò cảng pển phủa cánh mía lẹo hàng
            Cảng tò đay pển chụ hám na hàng cảy dương nị
            Tạo cào lẹo náng xằng quám xưởng
280.      Còi dù đỉ dớ bủn pường tạo Lú Khủn phủa mình náng hới
            Xỏng hạc đay pển chụ hám na đằng tải dương nị
            Thẩng mừa nhám hoa phổng kín hỏm hiệc náng phảnh xang đè nớ
            Nhắng hặc nọng hơ mằn tiếu dảm pì hới
            Ẳn tì xỏng tổn khản xằng cẳn hạc cúng chở kẹn
285.      Cò pừa Ua cánh tạo chắc pảy khạ cẳn nị ná
            Bả tảy nẻ xằng náng cọi cọi
            Mứng cò còi pảy đỉ dớ xải chở nọi bủn pắn na pòi bả hới
            Ua còi ham pà mạy đỏm mè nhá ngảu xắng nớ
            Pạu lánh ngái mằn nải hiệc hiếm nhá xiêu xắng nớ
290.      Quám đở háu hạc xưởng tẹ lẹo chiềm nọi ni láy
            Nhắng hặc ai chỉnh tẹ nhá đạc quám chảo đè nớ
            Thẩng mừa bản pún xoi tóng đảnh kẻm kình mứa đở
            Tục xình cong lùm phạ khẳn khành xiểng vón
            Pánh cò nhá múa chở hặt có tải chà xắng đé
295.      Còi dù tha bả tạo mứa cù xổm xỏng hặc hới
            Pặt tò háu xương cẳn bo nhắng hển na lẹo nọ
            Xiệt tò mè bo hặc keo òn nọi háu chau chạc cẳn ni ná
            Hiệc và chặc khà hơ đổi nọi pển cù hiếng phảnh
            Hừ chằng xỏng cảy cẳn hàng lá hám na dến lế
300.      Lú chằng hay xù nọng xong xằng bẳng lá
            Háu chặc khạ cẳn đay lải vắn mom mò
            Xương tò Ua hàng tạo nẩn phò cứn lẳng
            Xút mùng lẹo linh lằm tỉn chiếng
            Tè nặn Khủn Lú tạo tiếu hả chau mè
305.      Tạo cò căn cườn nựa hay hống hả náng
            Khủn cò nau kể khoảng nằng mướng phảnh tạo
            Tiên chù mự cọi phò điểu lé
            Thẩng mừa múa hé họn lốm dển áu nười
            Phò hển tò lườn lườn nặm tỉm tồng ná hón pún há
310.      Tộc tò lực hạc vón chở lải hống pánh uổn nọng
            Nặc nặc cọi chủng tò pánh điểu
            Xải chở ới lò xứ hau cọp cẳn lế
            Lú cò cựt họt la bọc mạy tả làu lảy nướng
            Hển tò nớ mướng phủng bào xảo niệu chuốn cẳn lin
315.      Lú cò lón cào tan chà vạu hơ xàng vuốn khổm
            Pặt tò chủng thẩng chụ mướng cảy nau hàng và ná
            Tè nặn phủng bào nọi tau niệu Lú Khủn
            Ẳn và bủn pắn nhắng hống thẩng họt háu pển chụ bo nọ
            Háu cò pùn tành đay chường chọi hỏng kìn tiếu dảm đủ dớ
                               
320.      Má chằng nẻ thẩng cong pánh nọi có xải Ua òn nừng đủ
            Náng cò họt họt tọng cựt hống Lú Khủn lải ná
            Hún vẳn náng hạc chủng tục vắn lửa hay
            Tộc tò đắc cạch nau mình xọn nau chớ dù cảy ni ná
            Phờ tò đếm ngảy tiện hiếng phảnh na tò đủ ố
325.      Pòng và pì dù pựn nhắng mom hàm lưởng Lú hới
            Náng cò nhỉn xương Khủn dường hứ hển na cận lế
            Dan tò pá bo hơ bả tạo tiếu dư dòng dảm ni ná
            Dan tò Lú Khủn tạo chái điểu lẹo đạc hứ lế
            Náng cò mân phò phạ xiêng xòng đảo hướng
330.      Xương Lú Khủn mùng cọi tảng na
            Phò hển tò ật tật phạ xiêng mọc nguốm đỉn pún há
            Náng cò chủng thẩng chụ lín lín mí bành tì đở
            Tàn băng nghẹ mom mò xáu lải xội dớ
                               
            Má chằng nẻ thẩng Khủn Lú tạo chái điểu chau òn nừng đủ
335.      Tạo cò cựt hống Ua òn nọi nhỉn mom bo bảng đở ná
            Vuốn ván tọng nớ chở kho khôn
            Cựt hống nọng náng Ua dù cảy lái ná
            Tè nặn bả tảy áu cày cón tiếu lin
            Hển tò dạp dạp tiện tỉm tồng ná hón pún há
340.      Xốn xốn phủng bào xảo quành cón pản bơ
            Xưa nùng luộn khăm khẹp lưởng đảnh
            Nhánh mần xàu hạc chở vình vón đỏm năng
            Phủng bào nọi tiếu lin đuồn dảm
            Hển tò xốn xốn xảo xằm lán mồng na
345.      Kem mày mom nốm tùm nảm tóng
            Hển tò ná diến ná cài cới mùng cọi đủ quang
            Nhỉn tò lốc pìn quang diến dìa lải pẻo
            Khủn Lú má dù chẳm nằng xáu phắng lin
            Nhỉn đạc năng khọt vạu đổng pìn xiểng vón
350.      Cứ dương quám nẻ thẩng họt pánh bả tạo
            Hiệc và Ua òn nọi cựt hống Lú Khủn lải ná
            Lú Khủn yểu òn pánh náng Ua hừ bo
            Lú cò nhỉn đạc năng cản vạu lốc pìn xiểng cốn
            Tè nặn Khủn Lú liến họt hánh híu hay
355.      Cựt hống keo bọc mạy náng Ua dù cảy lải ná
            Mừa nặn bả tảy cứn xù hướn tắng mom
            Lú cào tan chà vạu đỏm mè tắng ngảu
            Váng lánh ngái bo kín pừa nhỉn chủng chụ
            Khoi chằng đẩn đùng ham pà mạy tiếu dư dòng dảm
360.      Đẩn táng cảy tàng mướng dảm nọng há ná
            Chọm cào tan chỏm mè thải cắm
            Tắn dẳm chỉnh bò khỉn lực kính Lú tạo
            Mừa nặn náng chằng pùn tành đay chường chọng hỏng phạc tiếu đỏm
            Mứng cò tiếu dảm na tấng xỏng Ua òn đỉ dớ
365.      Thảm khào na tấng nọng chù cốn đỉ dớ
            Nhá puồi xay ngảu tọng còi dù nau đỉ
            Mừa nặn Khủn Lú tạo nhỉn bản chở xàng
            Tạo chằng pá bào ham pà mạy hả nò náng khổm
            Tấng tiêng chặn pha tám tồm xưa
370.      Tấng mạc pụa tục nhường hỏng khản
            Tè nặn ảo diến chiền òn Lú phăn nhại
            Mè xằng chau bả tạo mứng còi pảy đỉ hặc hới
            Mứng còi áu quám thảm khào thẩng òn pánh tấng na mứng đẻ
            Nhá chệp xay ngảu hại còi dù bắng xở chỉnh nớ
375.      Mè cò chủng thẩng na tấng lản hay hống
            Lú chằng ham pà mạy lải nhàn kháo cảy
            Ảo lản vón ừ hứ pừa múa bổn xau
            Lú chằng tan cào vạu nẻ hàng luống xảo
            Bản quám nẻ xù ảo nhàn táng chở chanh
380.      Manh nừng cải pà quang láu hựa thẩng tồng ná hón
            Lình hển tò xốn xốn xảo quành cón áu xưa
            Xẳn đằng bưa xồng chụ cảng làu pháy khiểu nặn ná
            Hển tò xiếu hiếu xảo xằm hám mồng na
            Kem mày mom hảo chùm xò bỏng
385.      Xàu cò xúm húm mấn phò lé Lú tạo
            Mừa nặn ảo liến nhum múa chở lin lằn
            Lú chằng tan cào vạu ảo bo khấng lỏ xắng nớ
            Cánh tò ảo nhắng vón cầng chở dù lin
            Háu hạc đay chuộp chụ pển cù đổi xỏng xàu ná
390.      Cộp nừng quám pìu vạu thẩng náng hụ xòng
            Hiệc và Lú đuồn ham pà mạy tiếu dư dòng dảm và ná
            Tè nặn cong pánh Ua chốm chở bản xàng
            Náng chằng hưn xù dao hạt hạn đỏm pì Lú Khủn
            Chằn hển cẳn khằm mứ phứa phăn
395.      Ẳn tì bụt tành bau tè phạ háu huồm nén điểu tẹ lẹo
            Xỏng pánh cẳn cuộc cạu cọt có cẳn hay
            Bắt nị đay chuộp keo cù pọm pản đằng tải cứn ni lẹo
            Ẳn tì bả tải tạo Bái Vướng pển pò nặn ná
            Bải khằm um áu nọi chau òn Lú Khủn
400.      Tấng náng Ngấn mè kính tổn na
            Xò đổn cọt um áu nọi khằm mứ
            Cú cò bo ngớ chỉ hển cắm cứ nọi Lú Khủn chau òn cú ná
            Xương tò mứng hạc ham pà mạy tiếu tòi má dảm hặc hới
            Náng chằng bản quám thảm khào thẩng pì kính chỏm chau
405.      Pì cò nhắng còi dù chanh tục mự nhắng bồn hả cú bo lế
            Mừa nặn Lú chằng nẻ tọp cắm tổn na
            Thảm khào chau mè chựa nhắng còi nau đỉ chỉnh láy
            Tắng dường pển tổn khản pò kính yển chanh mè hới
            Mè cò nhắng chừ năng khọt vạu vứa hay hống hả mứng ná
410.      Tả nóng lảy chù nhám mí ươn tì đở
            Mè cò chằng xằng hơ tổn nạ má cuôm hạt tấng xỏng
            Cắm kín hỏng phạc má tảng na mè láy
            Tè nặn mè cào tan chà vạu ân lực Lú điểu
            Náng Bái yểu tiệc lản bo ngớ hển na
415.      Ân hành pa hặc nọng hỏng phạc tiéu dảm
            Cầng kiêng chặn má hặp náng tổm xưa
            Xoi mạc pụa đỏm nò náng khổm ân dớ
            Náng Bái chốm ìn yểu bo mí hẻ hong đở ná
            Mặc òn keo xỏng nọi luống xình xắn đở
420.      Liến buông chở dàng dú xỏng chau
            Lú chằng hau xù xuôm cù nọng náng Ua phiệt phảnh
            Xỏng pánh cẳn cuộc cạu nẹp nón phứa phăn
            Náng chằng tan chù chặn kháo còn nhám lẳng
            Uổn nau pì cóng chủng mí bành tì đở
425.      Lửa cườn căn chù mự cóng tò hiêm thỏng
            Vến cứn nón bo bản lục xáu híu hay
            Há cò bẳng ào ham pà mạy đẩn đùng mứa dảm mứng ná
            Cổ tò táng cảy lải mừn pú bẳng khằn
            Dan tò đỉu đàng ham tàng tạo diểu làu vẳn ón bo hú
430.      Há cò nón cứn phẳn tò hiếm phảnh xang
            Hạc và ngoạc tào na phò kịu chỉnh bò nhắng hển
            Pển tè phỉ vẳn nọng páng đải beo pàu
            Náng cò vạu xù tạo náng keo làu hổ
            Xỏng pánh cẳn cuộc cạu nẹp nón hóm hau
435.      Lú òn chau bả tạo làu bồn quám xưởng
            Hiêm cò nau mướng cảy hàng hém lải mự nặn lẹo
            Hùng cằm chạu lón dù xáu lải thối ná
            Lánh ngái há hiệc vẳn ùn nướn mí xiêu tì đở
            Tục cắm tiện cọi phò đảo táng
440.      Hển tò đuổng đảo bỉn lượt lảy hài phún mướng phạ
            Pó nhám lẹo khạ cằn đẩn pảy
            Mắn cò bỉn lượt hau chỉnh phạ xẳn đằng xáu hong ni ná
            Bả tảy cha xù náng cọi cọi
            Xương tò Lú cánh Ua òn nọi cháng căn ử hứ
445.      Khón khón đay lải chớ mắc men
            Thẩng mừa khặp kha khọi nhám thiểu na cày
            Chằng nhỉn tò ham hạc họng nớ pà khón khón
            Xòng xiêng xàu hàng cẳn xặt má chẳm xờ
            Xẳn đằng Ua cánh tạo xổm xành hiếng đổi nặn ná
450.      Phờ tò lấng lấng măn đỏm cẳn nhá đạc đủ ố
            Náng cò đay pòng tạo xẳn đằng phủa mía tẹ lẹo
            Tục vắn tiện hiếng mỏn na tò cẳn ná
            Hển tò xảo bào lin cộp chụ na huồng phảnh pháy
            Mừa nặn ào múa chở phịt vẳn vình vón đỏm năng
455.      Hển tò xảo hám na mồng bản lải xằm
            Mứa xù Ua òn nọi chầm lin cào hổ
            Mừa nặn uổn hiếm tan quám bản hổ xù
            Nọng chặc na nẻ vạu đỏm bào Lú Khủn
            Pển hứ ai hún chở lải pòng dến lế
460.      Hứ chằng pạc bo vạu xáu mom dù ngảu lế há
            Chủng thẩng cò mía vẳn nau pái lẳng hay họng
            Tấng lực nọi lải xằm cóng hả lẹo qua
            Pản nị tả nóng lảy mừn thẻo chù chớ cóng tha lẹo láy
            Tẹ nặn Ua cánh tạo liến nhum nhười hổ
465.      Mừa nặn ảo liến hản tọp quám xảo nọi
            Ân cạc chau pì nọng phủng mù tấng lải
            Nhắng làu bản quám đỉ nhốc nhỏ cồn kho nhạc nớ
            Hạc và ai bò đay xổm chọn hiếng cù đổi xỏng đở ná
            Ẳn hiêm nị pển cốn hái bủn quèn lón dù hặc hới
470.      Bò hòn đay chuộp chụ keo kìn nhám đở
            Pòng và nhắng mí phớ ìn yểu hặc há cốn hạy bo nọ
            Xỏ tò la bọc mạy nhá hạc tàn hổ đè nớ
            Mắn cò bản quám nẻ cào thảm mù pứng xảo nọi
            Cha thực thoi mèn tọng chuốn lin cào hổ
475.      Mừa nặn xảo hám pùn phạc khẳn tấng xưa
            Nẻ cào tan chà vạu chốm lin cuộc cảu
            Cải chớ lẹo khạ cẳn lá pảy
            Mứa xù dao hạt hạn chau òn náng điểu
            Ẳn tì Khủn Lú tạo có xải Ua òn nặn nạ
480.      Nẻ họt thoi chà vạu thảm ọc ảo kính
            Pòng và nhắng mí pớ ìn yểu hặc háu cốn hạy bo lế
            Mừa nặn ảo khộp lạy chiếng cào tắn dẳm
            Ân tò bủn cắm chau tấng xỏng nhắng phầng đỉ láy
            Pườn cò bo tách tì hiệc hạy lóng muồn chốm bản tàn ới
485.      Bắt nừng hẩng nán đay lải chớ mặc mèn
            Tạo cánh Ua òn nọi xổm xành hiếng xỏng
            Lứm pái lẳng mè cóng lải mự
            Pản nị Lú òn keo nhọt tạo nhắng còi nau đỉ bo lế
            Hừ chằng nau nán hẩng bo má hển na dến lế
490.      Náng cò cựt hống tạo chau lực Lú Khủn lải ná
            Liến chằng pùn cốn chợ tiếu đủ thảm khào
            Mừa nặn xỏng bào nọi liến luột lá pảy
            Khón khón đẩn pày hướn phiểu phai
            Cộp nừng tả vến chại lống pú liệp làu
495.      Xỏng bào nọi lé lằm mần mướng
            Xốn xốn xảo xằm hám lải hạn
            Xàu chằng tan cào vạu đỏm mù pứng xảo
            Pòng và nhắng hển Khủn Lú tạo chái điểu còi dù bo lế
            Tàn cò nhắng xổm xù keo náng nạt nau đỉ bo nọ
500.      Xàu chằng bản quám tan kè ngám thải xù
            Phú chặc na nẻ vạu đỏm bào xỏng chái
            Tàn cò nau kể khoảng cù náng tươi chanh đỉ láy
            Xàu cò tan cào lẹo tả lượt lé điểu
            Bắt nừng xỏng chái tiiêú họt hướn thẩng dao
505.      Tiếu họt tạo tấng òn xỏng pánh lẹo dớ
            Xàu cò tủm chỏm hủa nộp chiếng xỏng chau
            Ua cánh tạo nau nằng hiếng xỏng
            Mừa nặn cong khản tạo tấng náng liến cào
            Xỏng bào nọi má pì việc xắng lế há
510.      Xàu chằng mứ xại tau chiếng nẻ vay cào
            Ẳn tì mè cọt cựt hống chau bả tạo chẳm khoi hịp má tàn hới
            Khủn cò nau hám hẩng mè cóng lải mự
            Mè chằng chứa chẳm khoi đùng đẩn
            Mới Khủn mứa xù hướn pái ban
515.      Nhá dù dăng nau hàng kháo hẩng xắng nớ
            Mừa nặn cong pánh nọi tấng xỏng hay cườn
            Lườn lườn nặm bà na lải thẳn
            Xỏng pắn cẳn bò váng tắng mom
            Cò pừa chọm chằng đay tò na xổm chọn xẳn đằng láng phẳn
520.      Háu cò xỏng xưởng cẳn pược lá hứ đay nị lế
            Ẳn tì ìn đủ tò Ua cánh tạo hay cườn nóng lảy
            Náng cò váng kính xía cườn lẳn pừa hám bả tạo
            Mừa nặn Ua phạc tạo tấng xưa khẹp đổi
            Tè và hiêm xưởng uổn nẹp tiếm tảng na pì hới
525.      Ìn đủ tò Ua òn chau nạt nọi hay hẹp hỉu hánh
            Lú cò bản quám đỉ xằng pánh náng Ua
            Ẳn tì la dù pị nhá đay nười nảo xắng nớ
            Hiêm chằng đẩn kháo cảy pược lá mứa dao còn nớ
            Tè và nhắng hặc ai chỉnh tẹ nau tha dù cóng pì nớ
530.      Nhá làu múa chở tải hặt có nón miện xắng đé
            Tan cào lẹo xỏng xằng bẳng lá
            Bả tảy thảm mè kính tổn na
            Tấng hành chau bả tạo tổn pò Bái Vưởng
            Lản chằng tiếu mứa quể xù hướn pái ban còn nớ
535.      Mừa nặn pò xằng chau bả tạo mứng còi pảy đỉ hặc hới
            Khủn Lú tạo chái điểu chau òn bả hới
            Thảm khào tạô tấng mè nau đỉ chỉnh nớ
            Mừa nặn húm húm năng nhà lố ìn xưởng xằng Lú cọi cọi
            Tè nặn Ua òn nọi tiếu xằng cảng táng
540.      Tấng lải xảu mù náng mồng na
            Ảo chằng ân xằng la bọc mạy chù kìn pấng chở
            Còi dù đỉ dớ xảo hám nọi tấng lải mía pườn xủ hới
            Tè nặn xảo tọp chau bả tạo ảo ọc Lú Khủn
            Còi pảy đỉ dớ bủn pắn nọi cốn đổi pò keo cú hới
545.      Áu quám cú mứa xằng lực tả tía
            Mứa xằng mía tả xăm
            Tấng lực nọi pia ngòi tỉn mứ mứng nớ
            Pháng hụ tả nuộc nả bò nhỉn xiểng vạu
            Nhá làu phạo pảy còn lổng táng xắng đẻ
550.      Tấng hỉn phả chụp tỉn hàng hám mứa dao chán láy
            Mừa nặn Ua cánh tạo liến nhum nhười hổ
            Ảo cò múa chở vón ừ hứ pừa nhín chủng chụ
            Tấng hành Ua cánh tạo cháng kho xù cẳn
            Còi dù đỉ dớ bủn pắn nọng có xải Ua òn pì hới
555.      Pánh cò còi dù tha bả tạo nhá xay hàm lưởng xắng nớ
            Náng chằng nẻ cắm xương xằng hiếm xiểng chọi
            Còi mứa đỉ dớ bả tảy tạo Lú điểu phủa mình náng hới
            Thảm khào pa tấng tạo còi dù nau đỉ chỉnh nớ
            Thì đỉ khản tạo phủa kính na poìi mứa dớ
560.      Tè và nhắng hặc khoi xưởng nọng hơ mằn tiếu dảm đè nớ
            Mừa nặn xảo hám chuốn òn pánh mứa dao
            Diểu tò mè cánh tạo tan tì đà chể bo hú
            Cộp nừng tả vến chại mứa pú lặp làu
            Lú òn chau bả tạo tiếu họt hống khoảng lẹo dớ
565.      Mừa nặn Cắm Xổm hển lực kính Lú tạo
            Mè chằng bải cọt um áu nọi má pàng phảnh pảu
            Liến chằng bản quám thảm khào thẩng òn pánh tiếm na mứng ná
            Còi nhắng còi dù chanh tục mự xắn càu pái lẳng bo nọ
            Mừa nặn bả tảy tạo Lú Khủn hản mè
570.      Thảm khàp tạo tấng mè nau đỉ xắng láy
            Tấng dường thì đỉ khản Ua có xải còi dù
            Xàu cò hơ xằng chau cắm lạn tổn mè nau đỉ và lế
            Náng hạc chủng thẩng nọng tấng lản hay hống
                               
            Bắt nừng hẩng nán đay lải bưởn hau khuộp
575.      Xương tò Ua òn nọi náng Piền cong pánh
            Náng cò chủng Lú Khủn chù vắn cọi cọi
            Pặt tò cọi phò phạ linh lằm đảo táng
            Mừa nặn náng Bái tấng òn pánh náng Ua
            Cựt hống tạo tấng pì Cắm Xổm
580.      Cò pừa xỏng cảy cẳn hàng hám hển na
            Cú chằng đẩn đùng ham pà mạy tiếu dư dòng dảm còn nớ
            Mừa nặn Bái Vưởng chỉnh bò khỉn òn pánh náng kkeo
            Tạo chằng pùn tành hơ chường chọi hỏng phạc tiếu đỏm
            Ảo lố tấng bào xảo tòi táng đỏm chau
585.      Phò hển tò dạp dạp phai đẹt họn thhẩng ban ná piếng pún dớ
            Đỉ kè khón khón lốm luổng mường má tong
            Phò hển tò tục xình tiện lải bọc bồn múa pún há
            Bắt nừng tiếu thhẩng lằm mướng quể tổn pì lẹo dớ
            Náng chằng hau xù hong hạt hạn hướn òn Lú Khủn
590.      Mừa nặn xảo hám tiếu hặp náng chốm ton
            Xảo tặc Ua òn nọi hản tọp piếng chở
            Tổn khản pển pì kính chốm ton
            Bải khằm hay cọi cọi ngớ bo nhắng hển cẳn ná
            Má xù hướn há đỉ dớ xải chở nọi lấng chủng kho lòm pì hới
595.      Pản nị háu hặc đay họt pọm chỉnh cọi nau đỉ hặc hới
            Tấng thì đỉ khản Ua pánh đẻo chau òn cú ná
            Mừa nặn Ua cánh tạo nau nằng hiếng phảnh
            Xỏng pánh cẳn cọt có hiếng na
            La pì ươi nhắng chừ quám chảo bo lế
600.      Hừ và pánh điểu chỉnh bo xưởng pánh lứm xía ai lế há
            Tạo cào thoi xù nọng náng Ua làu hản
            Ẳn tì xỏng háu nị phủn nửa phạ thể đả thẻn tành
            Dù và mè bành hơ táng chặn thẻn bò lón lá pì hới
                               
            Tè nặn náng Bái nau dù đỏm pì kính lải mự
605.      Náng cồ cựt hống dao hạt hạn tấng pì phủa vẳn
            Pán nị bủn pắn keo Bái Vưởng cóng khào pún lẹo
            Mừa nặn nọng chằng tan cào vạu đỏm pì tắng ngảu
            Uổn chặc téo cứn lẳng xù hướn hả dao còn nớ
            Tấng hành chau bả tạo tổn pì bâng Nguyền cú hới
610.      Nọng chặc téo lá xía pì kính pển ai còn nớ
            Từa nặn Cắm Xổm nẻ xù pánh cọi cọi
            Tấng dường pì tàn chau tỉu chọi tàn xằng hẻ ngám
            Mứng cò còi áu quám cú pảy thảm khào thẩng pì Bái phủa nau mứng nớ
            La pì ới mứng còi pảy đỉ dớ
615.      Mứng cò còi đẩn đùng ham pà mạy nhá xay nười lưởng xắng nớ
            Ẳn tì tấng lải nhá đẹt máu pển hại xắng đé
            Keo bọc mạy nọng ùn piếng chở pì hới
            Ẳn tì bủn pắn nọi pánh điểu Ua òn nặn ná
            Há chằng áu òn nọi nau pì dù đỏm há ná
620.      Náng Bái chỉnh bò khỉn pì kính chả tan
            Liến chằng bản họt thoi xằng nọi Ua òn nau lẳng hặc hới
            Náng còi xáu hàng lẳng hướn pa dù đỏm hặc hới
            Náng Bái xỏn xằng pánh chà miện
            Mè cào lẹo lới phạc lá pảy lẹo dớ
625.      Chằng nhỉn tò dảng cháy họng nớ phả khẳn khành
            Náng cò phai làu quang đẹt họn thẩng tồng ná piếng pún dớ
            Lịt liếng tau hống khoảng quể càu lẹo dớ
            Náng chằng hau xù xuôm hạt hạn phủa mình chốm ản
            Mừa nặn khủn chằng bản quám thảm khào thẩng pì kính tấng ai
630.      Tàn cò nhắng xành xang tòn pựn hóm pày vắng ản bo lế
            Mừa nặn náng Bái hản tọp quám phủa nau
            Tàn dù bương phài nặn nhắng còi nau đỉ pún láy
            Nhắng an chở tục vắn yển chanh đỉ lái
            Pò cò hơ xằng chau bả tạo nhá xay nười nảo và lế
635.      Náng cò bản quám thải xù khủn chù luống chỉnh chanh
            Pì cò nhắng áu keo òn nọi panhhs Ua òn điểu
            Nhắng áu pánh dù dảm cù Lú hiếng xang nặn láy
            Náng cào tan xù lẹo tổn pò chủng thẩng hiếu ná
                               
            Bắt nừng hẩng nán đay lải chiểng khau khuộp
640.      Bủn chuộp đay lực nọi keo òn má phảnh
            Náng Bái yểu òn pánh náng keo
            Cộp nừng quám khảo vạu thẩng pa dù cảy
            Náng pầng Nguyển hống hển òn pánh tổn nọi
            Náng chằng hoi bọc mạy phủng kìn tiếu dảm
645.      Đẩn táng cảy tàng mướng dảm nọng
            Mừa nặn pa cánh Ua òn nọi đẩn đùng táng cảy
            Bắt nừng tiếu thẩng chau chỏm tảy nọng ọc
            Chau chằng hau xù hong hỏ quang mù náng
            Mừa nặn bả tảy tạo Bái vưởng ton tặc
650.      Má xù hướn há đỉ dớ Cắm Xổm tổn pì kính chỏm chau cú hới
            Náng chằng tan tọp thoi nẻ vạu nhốc nhỏ
            Xò bỏng Ua pánh điểu thẩng mè lẹo ná
            Náng chằng huộp cọt um áu nọi la òn má chốm
            Hển tò kính cổm nựa hảo phóng khảy mờ
655.      Mè chằng đặt hơ chừ nọi nàng Piền cong pánh và ná
            Cò pừa thẻn đả má cù pánh náng Ua
            Ẳn tì xỏng òn keo nạt nọi ngám chanh đằng tiển
            Náng Bái chốm ìn yểu cầng pánh piếng Ua
            Tè nặn pa dù dăng đỏm òn kháo hẩng
660.      Pấng Nguyển đưa hường thẩng chù nhám cóng tha đẻ láy
            Mừa nặn bả tảy vạu chứa Ua òn điểu
            Mứng chằng téo mứa đỏm mè kính tổn pa bo lế
            Mừa nặn Ua chằng tan xù tạo tổn pò Bái vưởng
            Tấng náng Ngấn mè kính chỏm chau
665.      Pò cò bo hắt hong chở nọi khỉn Ua pòng đở
            Ẳn tì xỏng táng vay Lú điểu chau òn háu ná
            Tấng hành Ua òn nọi náng nạt pánh điểu
            Nau táng đở dàng lóng xỏng nọi thối ná
            Mừa nặn pì cào tan xằng lẹo liến phạc cứn lẳng
670.      Khón khón xỏng hịp phắn thỏng dao
            Ua òn keo nạt nọi đỏm mè tiếu thẩng
            Ẳn tì Thì đỉ khản pển pò kính Lú keo
            Chốm òn la nạt nọi ttấng mình mía vẳn
            Ẳn tì tổn khản nọng Ngấn Liếng còi dù bo lế
675.      Hiệc và phiêng khào đay òn nọi pánh keo cầng chở và lế
            Pòng và nhắng nau đỉ chừn chốm bản chanh hừ bo
            Mừa nặn Ua òn nọi tấng mè tổn kiính nặn ná
            Xỏng Thì đỉ khản pọm chở điểu vạu xù
            Tè nặn Lú cánh keo nạt nọi náng Ua ai ểm
680.      Đểm ngáy xổm xành đổi bo nhắng hám na tì đở
            Đỉ kè khoàng khoàng phạ khảy hừa mấng xiểng
            Ý Liểng khẳn khành đổi cù pứng khặc khạy
            Tục xình xoi bọc mạy khảy xà hỏm hưởng
            Nhám hoa phổng tùa mướng hỏm hạu
685.      Mừa nặn Lú cánh Ua nạt nọi xỏng xàng chốm bản
            Lình hển tò xốn xốn xảo tùa mướng muồn lin
            Phủng bào nọi chốm lin hặp hổ
            Lú cò múa chở đỏm mù xảo huồng pháy lải hạn
            Phắng nhỉn tò xảo èo in chốm chụ mí cù đổi xỏng
                               
690.      Làu chằng nẻ thẩng tổn khản tạo Bái vưởng tổn pò nừng đủ
            Nau xành xang tòn pựn mướng ban thài ản
            Bủn mí lải xằm náng mồng na
            Mí tì la òn nọi náng Piền cong pánh
            Quám tồ tảu thẩng táy lạn khạch
695.      Hiệc và tổn òn ươi nạt nọi náng nhì hảo phóng
            Phớ hển chỉnh bo lé chắc cải hứ đay
            Ẳn tì Khủn chái tạo mướng lấng đảo ừn nặn ná
            Ào họt chau bả tạo chở vình vón vón
            Liến chằng lá cốn đỉ hịp má chỉnh chanh
700.      Tàn chằng xỏ cưởi nọng náng Ua xành xổm và ná
            Tè nặn bả tảy tạo liến la pùn tành
            Tiếu xù Ua òn nọi tổn lực Bái vưởng
            Tàn cò pùn lá chợ cốn đỉ xỏng bào
            Xàu chằng phăn đuồn ham tàng tạo tiếu họt mướng cảy lẹo dớ
705.      Hển tò xốn xốn táy tùa mướng muồn lin
            Xỏng bào tạo hún cẳn phiệt khảy lải ná
            Tả đay lé lượt liếu hạc múa chở năng
            Mừa nặn phủng bào nọi ton tặc xỏng chái
            Tổn tàn tạo lực hành mướng đở má lế
710.      Xàu chằng bản quám tan cắm đỉ hản tọp
            Mí việc chau tỉu chọi pái màng khủn chái má lái
            Xàu chằng hả hướn đỉ hơ xỏng chái mứa tồ
            Liến chằng hưn xù dao hạt hạn pổng đạp tấng thổng
            Phiến chở ồng pò hướn tổn thau
715.      Lau nhờ tăng lạt nặm thải khạch mướng cảy
            Tè nặn đổi nhân đay chốm ởn nẻ cào
            Ân làu nhắng hặc khoi chỉnh tẹ lau xù chốm kín dạc dớ
            Cò pừa ông lào làu phài pụn xỏng bào
            Mừa nặn tổn khản thau cảng hướn hản tọp
720.      Chọp tò chau bả tạo đẩn đuồn mứa dảm
            Ẳn và hướn kho hạy mướng ban yểu néo tàn hới
            Nào mí xắng cầng piếng chở chau đở ná
            Lau dặt xong thổi lẹo xỏng bào lười chả
            Bản quám nẻ xù ổng pò hướn cốn thau
725.      Vạu thì thoi chù chặn cắm bạt nớ hủa
            Xếnh và mướng háu ni xỉnh mí Ua òn
            Nặc nòm nựa mồng na chằng khảy
            Phớ hển chở lịt liếu vình vón đỏm năng
            Khảo họt bương tàng tạo paíi màng khủn chái pún lải
730.      Tàn cò lóng yểu chủng hống thẩng chù vắn cọi cọi
            Liến chằng chợ phủng khoi hịp má tàn hới
            Tàn cò xỏ pển mướng xuôi hảm vẻn hoi
            Nhá thịp khoi xảy vện xỏ pầng nhớ ởn đè dớ
            Mừa nặn tổn chả thau nhỉn xưởng xàu cào
735.      Đỉ kè vắn xàng chanh hừa phạ hển đẹt hưởng xở
            Mừa nặn ông chả thau mứa cha váy cào
            Làu chù chặn quám nen bo dẳm
            Ẳn tì Khủn chái tạo mướng lấng pển nhờ
            Xếnh khào Ua òn nọi thẩng hành mướng cảy
740.      Tàn cò lóng chở chủng hống thẩng họt háu pái pì
            Xỏ cưởi keo nạt nọi áu Ua xành xổm và lế
            Liến chằng bản quám chợ đổi nhấn tiếu pòng
            Xàu cò nẻ họt thoi chà vạu ván khoi xòng thải tàn hới
            Mừa nặn Bái vưởng chau quyến khảng thảm thì
745.      Ẳn tì xỏng bào nọi xàu dù hướn đở lế há
            Hả xàu má pòng háu quám chanh đủ dớ
            Mừa nặn ổng tưởng đao đảm khạch mứa cuổng
            Thẩng cuổng hướn chau Bái vưởng lạy khạp
            Tạo chằng tan cào vạu đỏm bào tấng xỏng
750.      Ẳn tì Thì đỉ khản chau tấng lải còi dù bo lế
            Mừa nặn chau cào lẹo xỏng bào lười chả
            Tàn cò nhắng nau đỉ tành mướng hóm thau đỉ láy
            Hạc và cựt hống Ua òn nọi tấng pò phuýa luổng lải ná
            Liến chằng đà tủ khoi tiếu đẩn táng xong tàn hới
755.      Khủn chằng tành pùn đay chường chọi cắm keo tuộng vèn
            Hò khẳn ha xỏ má xòng cười
            Ẳn tì hỏng phạc chau phèn pựn xoi nhì cắm đảnh
            Hỏng khản tấng chù ẳn nọp muốn thải vay
            Xỏ cưởi keo bọc mạy tiếm cù xổm xỏng và ná
760.      Xàu cò thải quám đay chiếng nẻ tục khọt
            Pạc cào tan mèn tọng nhỉn ìn yểu xưởng
            Mừa nặn Bái vưởng liến chằng ửng hặp chốm hản hơ
            Xỏng bào chợ liến vay cào ởn
            Bắt nị khoi chằng xỏ cứnn lẳng cọp quám bả tạo còn nớ
765.      Xàu cào tan xằng lẹo liến phạc lá pảy
            Hối lẳng cứn xù hướn pái ban
            Dặc dặc phai pà mạy đẩn đùng kháo cảy
            Khặp kha khòi lải vắn thẩng tì
            Xàu chằng hau cài thoi lạy tàn tắn dẳm
770.      Bản cắm tan chiếng nỏ thoi thì
            Phuýa cò hặc chở tẹ quám nen chẹp chốm tàn hới
            Tè nặn Khủn chái tạo nhỉn đỉ bản xàng
            Ẳn tì phạ tành hơ bả tạo má lọt xỏng chỉ tẹ lẹo
            Mừa nặn Khủn chằng đà nhính chái piển phiền mứa chở
                               
775.      Lạu chằng nẻ họt chau tỉu chọi tổn pò Bái vưởng nừng đủ
            Khủn cò cha quám vạu đỏm mía tục khọt
            Tạo cào lẹo náng keo làu hản
            Ẳn nị thẻn nửa đả òn pánh xỏng nọi
            Pì cánh nọng xẳn đằng phủa mía
780.      Háu chặc pòng xàu hơ hiếng đổi xọn cù cẳn ná
            Hiệc tì Ua piếng nọi Lú òn chái điểu
            Hau pòng nghịa xía Lú Ua hàng
            Diểu làu pển khôn hong chở nọi luống ham ẹp khỉn bo hú
            Cháu tò xía hánh liệng tấng xỏng hừ pàu hừ lế
785.      Náng cò cha cào tan chù chặn thải xù phủa kính
            Tè nặn Bái vưởng hản tọp quám mía nau
            Ẳn tì bau tè phạ xảu lò háng điểu
            Mí cắm chảo xù cẳn tè nhám mồng na tẹ lẹo
            Hạc và phạ tành hơ phèn pựn đỏm lột lới xớ náng hới
790.      Dù và phủn nửa đả cạt nén hàng bau cò đỉ
            Ai cánh nọng xàu mèn lóng điểu cò đải
            Háu chặc áu xàu hơ hiếng đổi pọm cù cẳn ná
            Dan tò phạ bạp ha pển xội vến cọp thẩng kính bo hú
            Nảnh và háu pục pảnh tàng mướng vẻn nhài háu ná
795.      Mừa nặn tạo cào tan chù chặn đỏm mình mía vẳn
            Náng Bái chỉnh bò khỉn tì quám phủa nau
            Náng chằng tan bọc hơ xảo chợ hịp phăn
            Xủ cò mứa căn áu lản hịp má hướn dao đỉ dớ
            Náng chằng tan cài thoi chù chặn xỏn xằng ả kính
800.      Xủ cò nhá pòn vạu quám xắng cha xù đè dớ
            Cổ tò náng chỉ hay cườn nựa đin đằn vẳn ón bo hú
            Xủ cò pùn quám đỉ òn náng luôm vạu
            Mè cò cựt hống keo òn nọi má pì hàng hẩng và nớ
            Tè nặn ả náng nạ tấng xỏng phiểu pảy
805.      Mứa tòi Ua òn nọi náng Piền cong pánh
            Ham pà mạy lải nhàn làng xả
            Bắt nừng khặp kha khòi thấng chớ lẹo họt
            Mừa nặn Ua cánh tạo ton tặc ả kính
            Náng chằng bản quám thảm khào thẩng mè kính chỏm chau
810.      Mè cò nhắng còi dù chanh tục mự chủng Ua hống hả lải ná
            Liến chằng chẳm phú má hặp náng mứa dao
            Xàu cò vạu xù Ua òn nọi nhỉn ìn yểu xưởng lải ná
            Phò hển tò khuổng bổn phạ múa mảy lạn khạch pún há
            Đỉ kè vắn tằm hau lựp phạ múa mựt nảo dển
815.      Phắng nhỉn tò xến xến phủng bào xảo niệu chuốn hả chụ
            Mừa nặn Ua cánh tạo hau xù vuổng hưởng
            Xương tò Khủn Lú tạo tấng náng lửa ào
            Tạo cò nẻ khọt thoi xằng nọng hừ chằng hám cẳn đay lế
            Ẳn tì uổn mứa quể nhá lứm xía ai xắng đé
820.      Pì cò chủng tò nọng pánh Ua òn điểu hặc hới
            Xàu cò niến niến xỏng huồm phá hiếng na
            Xỏng cài kem nẹp nựa hẻn phiệt tảng mỏn
            Khón khón khọi thẩng chớ na cày
            Cộp nừng Ua khoạc hụ liến đùng từn tổn
825.      Náng cò xốm xốm hay tả pắng pển hà
            Tạo chằng ngoạc tào na thảm nọng pánh Ua òn điểu
            Pển xứ năng náng điểu hay cườn dến lế
            Mừa nặn náng điểu hản pì kính tắng hay
            Há cò phẳn đạc năng cản hại kho khôn lải xẳn pì hới
830.      Uổn há phẳn hển nặm nóng đảnh lảy lằng
            Phẳn và lạn cườn kinh đình chọi lống khằn phả cảng háu ná
            Phẳn và chuổng háo luổng hắc cảng phà bành xỏng phượng
            Phẳn và xưa nùng nọng pển pịch bỉn lá
            Phẳn và há hả phủa táng cảy pườn cáy xía ai pì hới
835.      Náng cò tan cào vạu nẻ xù Lú Khủn
            Mừa nặn xỏng hún chở họt híu hạc nhịn lứa hay
            Hứ chằng phẳn đạc năng cản hại háu chau khôn chở ni ló
            Cộp nừng vắn xở hưn hán hán xiêng xòng
            Đỉ kè đẹt xòng tong tàng tạo hương hừa pháy khoảng pún há
840.      Náng chằng bản cắm cha nhuốc nhó ả nạ
            Ẳn tì Ua dù pị đỏm pa hàng hẩng
            Pầng Nguyển pển pò kính tùa vạu náng ná
            Lú cào vạu tấng pa chồm chể ả hới
            Há cò pắng cứn lẳng xù quể mè kính chỏm chau há ná
845.      Hạc và mè cò nhắng hặc Ua òn nọi má hặp đảm mứa đỉ lẹo
            Pạch xương quám pìu thẩng lản đằng lốm cải na
            Hiệc và bương tàng tạo mướng ừn nẻ thẩng hứ lế
            Mừa nặn Ua náng nạ liến pon vạu xù
            Ẳn tì bương tàng tạo pái màng Khủn chái má láy
850.      Tổn khản pển pò kính náng keo
            Tàn cò hản quám lẹo liến măn bo xài tì đở
            Mè chằng chẳm phú má hặp náng mứa dao
            Mừa nặn Ua khoạc hụ liến quàng tổn tải
            Vói vói hay hoái xẩn kinh cườn
855.      Cò pừa pò bạp Ua òn nọi hơ pược mứa cảy ni ná
            Cú chắc váng Khủn pảy páy Lú hứ đay tẹ lế
            Tè nặn Lú hạch hay quàng lộm đỏm mình mía vẳn
            Cựt mứa tọng vắn xỏng mè kính chà vạu nặn ná
            Xỏng quyệt thoi chù chặn xía khọt quám chảo dến lế
860.      Chiệt tò khỉn chở háu hạc khổm đăng chứa hảu nguộn ni ná
            Xương tò Ua cánh tạo lửa căn cuộc cảu
            Xàu cò váng pàu ngái bo kín pừa nghín chủng chụ
            Cò pừa chỏm chằng đay xổm xọn xẳn đằng láng phẳn ni ná
            Xỏ tò phủn ỉn nửa xẹt hển lăm lình cọi chanh chòi dớ
865.      Tè nặn Ua chằng tan bọc nạ nẻ xằng ả kính
            Ẳn tì lản chệp hủa đẹt máu nảo xay ả hới
            Ua đuồn ham pà mạy cháu tò pển lải bo hú
            Xủ còi áu quám lản mứa cào thải mè kính chỏm chau pún nớ
            Cú cò bo pược na bả tạo tổn pì Lú Khủn đở ná
870.      Tè nặn ả náng nạ tấng xỏng nẻ xằng
            Liến chằng đẩn đùng ham pà mạy tiếu họt hướn quể lẹo dớ
            Mừa nặn ả náng hau mứa nẻ thoi thì
            Luổn cào thoi chù chặn chiếng tàn tắn dẳm
            Cắm chiếng thải mè kính chỏm tạy
875.      Ẳn tì chau bọc mạy pển puồi nớ chở mè hới
            Kính phỏm lưởng đạc ngám lưởng xay
            Pòng và phớ hạc vạu quám xòng thẩng náng bo hú
            Hển tò xiểng cháng hay tấng xỏng căn dù
            Mừa nặn mè khòng hụ liến hịp phăn phiểu
880.      Tiếu thẩng Ua náng điểu chau òn
            Pì chằng tan tặc nọng náng nòm Bái vưởng
            Xí mừa xỏng háu bản quám xưởng mừa nhám bưởn ha nặn ná
            Điểu nị hừ chằng bo đạc nghịa xía khọt cắm chảo háu lế
            Mừa nặn náng Bái hay tả pắng pển hà
885.      Lẹo chằng dưởn cào tan đỏm pì Cắm Xổm
            Ẳn tì pển tè Bái vưởng yểu tàng táy cảy pa pì hới
            Chắc và khà òn hơ lực chặn xổm cù hiếng đổi cẳn ná
            Diểu tò pái nửa chể bo khuổn pển tạo và lế
            Khòi cò lửa cào tan chà vạu Bái chau bo xả pì hới
890.      Tè nặn xỏng cha lẹo áu náng la pảy
            Xương tò Lú hạc hay cọi cọi căn cườn khảu vẳn
            Chằn kính tải tọt tổn tỉm cằn
            Pạc bo đay cằng kẹn đay tọt kính xía
            Háu cò táng pển phủa cánh mía mè kính pẳn hơ bo mí
895.      Pòng và phạ tành hơ cù xọn háu hàng lổng táng dến lế
            Náng điểu ới xắn hứ háu chuộp cẳn lế
            Lú chằng mứ cọt um áu nọng má tẹp tiếm phảnh
            Náng cò hún hánh tan quám xưởng nẻ xằng
            Cựt mừa xỏng cào lin chù chặn chốm on èo cẳn


                                    Hội văn nghề tình Xân La in ọc pỉ 1987.

Tác giả: Sưu tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây